Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim .


I. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

1) Vyplnením fomulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné. Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Vyplnením polí povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na  zaregistrovanie v internetovom obchode prevádzkovanom obchodníkom a súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.doauta.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.doauta.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb.

2) Potvrdenka je uzatvorená na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je okamžite doručené kupujúcemu na  emailovú adresu uvedenú v objednávke.

3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:

  • na dobierku
  • prevodom na účet
  • osobne na predajnom mieste

4) Ceny a možnosti dopravy:

vid : Cenník

  • Poštovné zahraničie podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty .

 

II. Storno objednávky


Storno objednávky kupujúcim

(Špeciálny tovar na objednávku...uvedené v popise produktu ) nie je možné stornovať !!!

1) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak  predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar vo vopred dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote vid (dodacie podmienky) .Predávajúci  si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.

2) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, až do okamihu, kým  tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho,alebo nebol ešte strihaný ,alebo neačala výroba podľa požiadaviek kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade  môže účtovať storno poplatok, maximálne však vo výške 10% z kúpnej ceny, t.j. sumy objednávky  bez nákladov na poštovné a balné. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní  od stornovania objednávky, po odrátaní storno poplatku.

3) V prípade neprebratia zásielky kupujúcim predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s posielaním a spätným prijatím neprebranej zásielky.

Kupujúci to berie na vedomie a zaväzuje sa predávajúcemu preplatiť vzniknuté náklady v prípade že balík nepreberie. O forme preplatenia nákladov sa dohodne predávajúci s kupujúcim.

Kupujúci ma právo si vybrať možnosť akým spôsobom vzniknuté náklady preplatí. (prevodom na účet ,alebo poštovou poukážkou)4) Stornovanie objednávky vykoná kupujúci prostredníctvom emailu doauta@doauta.sk ,alebo doporučeným listom zaslaným na  adresu predávajúceho, pričom v emaily (v liste ) uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

 

Stornovanie objednávky predávajúcim


Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email, kontakt, neexistujúca adresa)

2) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní  od stornovania objednávky

3) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivéIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V zmysle § 7 ods. 5 citovaného zákona spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2) Odstúpenie od  kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu emailom alebo písomne na adresu predávajúceho. Na emailovu adresu: doauta@doauta.sk

3) Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky a dátum nákupu.

4).V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar, nefunkčný tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je  predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy.

5) V zmysle § 9 ods. 1 citovaného zákona predávajúci je  povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy na bankový účet uvedený kupujúcim v správe o odstúpení od zmluvy.

6) Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu , preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prodstredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

7) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

IV. Dodacie podmienky (Viď dodacie podmienky )


V. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka (viď reklamačný poriadok)

VII. Reklamácia (viď reklamačný poriadok)

VIII. Fakturácia

Prvá papierová kópia faktúry ako daňového dokladu je zasielaná na adresu doručenia tovaru. Ďalšie kópie faktúry sú zasielané na vyžiadanie avšak len v elektronickej forme. Faktúra v elektronickej forme je podľa §32 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom a bude na základe vyžiadania zákazníka zaslaná na zákaznícky email. Portál www.led-obchod.sk neručí za nedoručenie elektronickej formy faktúry v prípade, že zákaznícka emailová adresa je nefunkčná alebo neplatná

IX. Ochrana osobných údajov

"Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi."

Pri objednávke väčšieho množstva tovaru, alebo tovaru ktorý je len na objednávku  je potrebné zaplatiť zálohu vo výške  50% s celkovej ceny objednávky, buď priamo na predajnom mieste kde Vám bude vystavená objednávka, alebo prevodom na účet .

V zmysle § 7 ods. 6 písm. c ) citovaného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jednotlivého spotrebiteľa.

Táto podmienka sa týka všetkého tovaru ktorý nie je skladom . Tento tovar je objednávaný od zahraničných výrobcov .

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

  • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
  • pracovno– právneho charakteru,
  • súvisiace so službami všeobecného záujmu
  • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
  • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTkwNjRlN